Een perfect jaar om re-enactors en Living History beoefenaars in actie te zien. Nederlandse, Engelse, Franse en Belgische groepen waren in groten getale aanwezig in Normandië om de 57ste verjaardag van D-Day te herdenken.

Voor ons stond deze D-Day in het teken van het bezoeken van de 'Amerikaanse' zones; Utah Beach en de voormalige droppingzones aldaar, en Omaha Beach met zijn brede halvemaanvormige strand.

We huurden een huisje in Le Plessis Lastelle nabij La Haye du Puits, waar Patton met zijn tankleger doorheen trok. Een zone waar o.a. door de 79th US Infantry Division was gevochten en waar ook veel monumenten en gedenktekens te zien zijn.
Wij reden echter over de slingerende landwegen, de D223, D903 en D971 (Carentan), naar de toen nog nieuwe verbindingsweg van Cherbourg naar Bayeux (de N13), richting de Utah Beach streek. Grofweg tussen Quineville en Carentan. In deze regio liggen plaatsen met klinkende namen zoals; Ste Marie du Mont, Ste Mere Eglise, Beuzeville au Plain, Foucarville en Ravenoville.

Eén dag brachten we door nabij Benouville / Ranville. Tijdens ons bezoek aan de Pegasus brug werden we verrast door een groep 'Engelse' Para's (Franse Living History groep) die voor ons poseerden.

6 Juni om 06.30 in de ochtend. Uiteraard bevonden wij ons op Omaha Beach waar we foto's maakten van de Living History groepen die er hun eigen rituelen uitvoerden.

Hoogtepunt van deze D-Day herdenkingsweek was voor ons, naast het ontmoeten van de mannen van Easy Company, 506th PIR, 101st Airborne (waarover elders op deze website meer), de dropping (parachutage) nabij La Fiere. Daar zou een 'stick' met mannen van het Airborne Demonstration Team (waaronder de Nederlander John de Neef), een sprong maken in authentieke US WW2 uniformen (M42 jumpsuits), aan WW2-type parachutes. Dit gebeurt jaarlijks in de weilanden nabij de brug waar ook het standbeeld van 'Iron Mike' te bewonderen is. Het bijzondere aan deze jump was echter vooral dat de mannen van het Demo team uit een Dakota C47 Skytrain zouden springen. Dit in tegenstelling tot de 'moderne' groepen soldaten uit o.a. de VS, die gebruik maken van de moderne C-130 variant.
De enige landweg die door de 'DZ' voerde was afgezet en reeds vroeg trokken honderden toeristen, liefhebbers en streekbewoners naar deze weg om de beste plekken te bemachtigen. Onder hen veel Living History beoefenaars !
De DZ ligt een paar kilometer achter Ste Mere Eglise, voorbij Picauville en nabij Pont L'Abbé en was direct na D-Day het toneel van een hevige strijd tussen US Paratroopers en Duitse soldaten. De Duitsers zetten hier zelfs een tegenaanval in met tanks.

In de aanwezigheid van Amerikaanse Para-veteranen (we zagen patches van 505th PIR, 508th PIR en 509th PIR) zagen we drie C-130 vliegtuigen naderen. Plots verscheen daar echter als eerste vliegtuig een Dakota boven de DZ. In de geopende deur zagen we een silhouet staan. Voordat we een camera konden richten sprongen er reeds twee, drie man uit het toestel. De parachutes openden zich snel achter elkaar totdat LTC Rice aan de beurt was. Zijn parachute ging ook open maar ontplooide zich niet geheel: een streamer! Terwijl wij ademloos en geschrokken toekeken viel deze ervaren parachutist in duizelingwekkende vaart naar beneden, met de wapperende parachute achter zich aan. Ik kan u verzekeren dat het een gebeurtenis is die niet tot sensatie maar tot afgrijzen leid. De man kwam neer en stuiterde gewoon omhoog, zo hard was de impact. Ongelooflijk maar waar. Wat nog veel ongelooflijker is dat hij na zijn gebroken benen, armen en ribben binnen een jaar weer redelijk in orde was! Een 'Iron' man dus.

Na het ongeval werd de dropping voor lange tijd stilgelegd; er moest een speciale traumahelikopter uit Cherbourg komen. De paratroopers in de C-130 toestellen bleven ondertussen rondjes rond de DZ draaien totdat ze het groene licht kregen.

In 2001 kwamen we zoals al eerder gezegd veel re-enactors tegen. Veel van hen zien we inmiddels jaarlijks terug in België en Frankrijk. Het is een redelijk kleine, hechte gemeenschap.

English

2001 was a perfect year to see Living History Groups and re-enactors in action. Dutch, English, French and Belgian groups were present in Normandy to commemorate the 57th remembrance of D-Day.

We decided to cruise the US-zones of Normandy; Utah Beach and its former droppingzones and Omaha Beach with its half-moon shaped beach.

We rented a house in Le Plessis Lastelle, close to La Haye du Puits, where Patton and his army of tanks passed through. A region where i.e. the 79th US Infantry Division fought, and pretty covered with monuments and memorial plaques etc.
We chose to drive in the direction of the (then) new N13-highway from Cherbourg to Bayeux, using the little meandering roads D233, D903 and D971 to Carentan. In our destination area you can find places like Ste Marie du Mont, Ste Mere Eglise, Beuzeville au Plain, Foucarville en Ravenoville.

We spent one day in the vicinity of Benouville / Ranville. During our visit to the Pegasus Bridge we were surprised by a group of 'English Paratroopers' (French Living History group) who were willing to pose for us.

The 6th of June: 06.30 in the morning. We found ourselves at Omaha Beach once again, making pictures of Living History groups attending their own rituals.

The highlight of D-Day 2001 was in our opinion, next to meeting the veterans from Easy Company 506th PIR 101st Airborne Division (more on this featured elsewhere on this website), the memorial jump (parachutage) at La Fiere. A full 'stick' of troopers from the Airborne Demonstration Team would perform a jump in authentic US WW2 gear (M42 jumpsuits) using WW2 style parachutes. Amongst these troopers was Dutchman John de Neef.
This parachutage is a yearly event in the fields near the bridge where the 'Iron Mike' statue is situated. Special about this jump is the fact that these troopers would jump out of a Dakota C47 Skytrain, the very plane used in WW2. The modern paratroopers from a.o. the US would jump out of the modern C-130 variant.
The only country road that runs through the 'DZ' was blocked for all traffic so it was clear for hundreds of spectators, tourists and locals finding the best spot. Amongst them a lot of Living History enthusiasts.
This DZ is situated behind Ste Mere Eglise, passing Picauville near Pont L'Abbé. Directly after the drop on the 6th of June 1944 it was the site of a fierce battle. The US paratroopers encountered an attack from the Germans, in which the Germans used tanks and all they could throw at them!

In the presence of US Airborne veterans (we noticed patches from 505th PIR, 508th PIR and 509th PIR) we saw three C-130 airplanes closing in. All of a sudden a Dakota appeared over the DZ, with open door. We could make out a silhouette but before we could snap the camera's... two, three men were already out of the plane. Parachutes were deploying until LTC Rice's chute came out. His parachute did open, but not completely. A streamer. While we watched with terror he came down fast, with the chute trailing. I can ensure you that this incident wasn't anything short of horrifying. The impact on the ground made him bounce up, believe it or not. But what is even more incomprehensible is the fact that the man was well on his feet a year later, after suffering from broken legs, arms and just about all his ribs. An Iron man!

After this incident the DZ was shut down for a long period of time in which a helicopter flew in all the way from Cherbourg. All this time the C-130's kept encircling the area with the modern troopers waiting their turn to jump.

In 2001 we met, as said before, a lot of re-enactors. Most of them we've met again on a yearly basis, in Belgium or France. It is a small and pretty close community.

<%end if%>


St Mere Eglise Square


Pegasus Bridge Re-Enactors


Parachutage Re-Enactor


Skytrain C47 Dakota Dropping


Parachutage Re-Enactor


Omaha Beach Re-enactors Nederlands


Omaha Beach

 

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.